top of page

2022-2024

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, gazowej i cieplnej dla zadania "Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej w Chorzowie"

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci gazowej i cieplnej oraz budowy zbiorników retencyjnych z pompowniami i rurociągami tłocznymi dla zadania "Budowa dróg gminnych łączących ulice Jałowcową, 17-Sierpnia i Bytkowską w Chorzowie wraz z rozbiórką, budową i rozbudową infrastruktury technicznej"

 • Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Rozbudowa drogi ulicy Wczasowej w Szczyrku - w km 0+000 - 0+947 (od skrzyżowania z ul. Beskidzką)".

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu od km 294+898,00 do km 299+251,00"

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej dla zadania "Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+598-690+040, … w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice"

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci ciepłowniczej dla zadania "Budowa drogi gminnej klasy G z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, budową mostu na rzece San, rozbudową drogi gminnej G117066R (ul. Gajowa), … w ramach zadania: „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla regionów”, w miejscowości Sanok"

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja wraz z przyłączami w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska"

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Przytkowice – rejony Przyczka Kąt i Zagrody"

 • Projekty budowlane i techniczne, wykonawcze w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Psarach” w formule projektuj-buduj.

 • Projekty budowlane i techniczne oraz wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej wraz z budową kanału DN1600 dla zadania " Przebudowa ulicy Żołnierzy Września w Chorzowie"

2019-2021

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie branży odwodnieniowej i sanitarnej dla zadania "Zarządzanie Kontraktem i pełnienia nadzoru nad zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „„Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”

 • Projekty budowlane, wykonawcze w zakresie sieci gazowej i cieplnej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków. Odcinek III: węzeł "Widoma" - Kraków - dł. ok. 18,3km”  w formule projektuj-buduj.

 • Projekty budowlane, wykonawcze w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej i cieplnej dla zadania "Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Oświęcimską i Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich."

 • Projekty budowlane, wykonawcze  w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej i operaty wodnoprawne dla zadania "Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa"  w formule projektuj-buduj.

 • Projekt koncepcyjny w zakresie odwodnienia w ramach zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138"

 • Projekty wykonawcze i operaty wodnoprawne w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowejdla zadania "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi Krajowej nr 73"  w formule projektuj-buduj.

 • Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie sieci kanalizacyjnej w ramach zadania: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budowa wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin".

 • Projekty budowlane, wykonawcze w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej gazowej i operaty wodnoprawne dla zadania „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - z podziałem na części: część 1 i część 2” Odcinki w Leszczynie, Lipnicy Dolnej i Tymowej w formule projektuj-buduj.

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny – przysiółek Wyręby-Kamieniec"

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny – przysiółek Żarek"

2017-2018

 • Przedmiary i optymalizacja projektów dla zadania "Budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ".

 • Projekty przebudowy infrastruktury dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94, wraz z rozbudową skrzyżowania DK 94 w formie ronda w miejscowości Modlnica" w formule projektuj-buduj.

 • Projekty budowlane w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej dla zadania "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi Krajowej nr 73" w formule projektuj-buduj.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Tatrzańska w m. Świątniki Górne.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Paryska w m. Rzeszotary.

 • Projekty budowlane, wykonawcze i materiały przetargowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 911 w Piekarach".

 • Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej dla zadania "Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż" w formule projektuj-buduj.

 • Projekty budowlane, wykonawcze i materiały przetargowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej dla zadania "Nowe połączenie drogowe ul. Oświęcimskiej z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich".

 • Projekty budowlane w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i gazowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 949 w m. Zasole, gm. Brzeszcze".

 • Nadzory autorskie w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków." 

 • Sporządzenie dokumentacji i uzyskanie decyzji wodnoprawnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do potoku Wąwolnica w Jaworznie.

 • Projekty budowlane, wykonawcze i operaty wodnoprawne oraz materiały przetargowe dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w           województwie dolnośląskim na DK33 i DK46 - Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”

 • Koncepcja programowa w zakresie odwodnienia oraz sieci sanitarnych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie            małopolskim na DK 94 w km 325+330 - 326+044 w miejscowości Giebułtów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyżowania z ul. Chropaczówka do               skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Jaworznie”

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania „Przebudowa ul. Lwowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z rozbudową i       budową dróg gminnych oraz budowa i przebudową sieci uzbrojenia terenu w mieście Tarnowie”.

 • Projekt kanalizacji deszczowej z osiedla "Cztery pory roku w Jaworznie"  

 • Operat wodnoprawny, projekt budowlany, materiały przetargowe dla inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Torową z ul. główną w Chorzowie"

 • Nadzory autorskie w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków." 

2015-2016

 • Projekty budowlane, wykonawcze i operaty wodnoprawne oraz materiały przetargowe dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu rybnik do węzła Świerklany”

 • Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka)”

 • Koncepcja programowa w zakresie odwodnienia oraz sieci sanitarnych dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 – odcinek I i II o długości ok. 37km

 • Projekt budowlany, wykonawczy, materiały przetargowe oraz operaty wodnoprawne dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach / Gródkowie”

 • Projekty budowlane, wykonawcze i operaty wodnoprawne oraz materiały przetargowe dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu rybnik do węzła Świerklany

 • Koncepcja wraz z programem fukcjonalno-użytkowym tras wylotowych na północ, wschód i zachód Tarnowa” – ul. Lwowska, ul. Krakowska, ul. Nowodąbrowska - w zakresie odwodnienia i sieci sanitarnych.

 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejącego systemu odwodnienia „Prologis Park Chorzów”

 • Decyzja ULICP, operaty wodnoprawne oraz materiały do zgłoszenia i projekt wykonawczy dla zadania „Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Laryska w Mysłowicach”

 • Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości rozbudowy sieci wodociągowej w m. Barwałd Średni

 • Projekty wykonawcze i materiały przetargowe sieci sanitarnych dla zadania pn. „Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja” w Chrzanowie”

 • Projekty wykonawcze i materiały przetargowe sieci sanitarnych pn. „Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową w Chrzanowie”

 • Projekty wykonawcze i materiały przetargowe wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania dla budynków Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin - odcinek Otwock-Pilawa w km 26,050-55,600

 • Projekt techniczny kanalizacji deszczowej oraz operaty wodnoprawne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej i Łącznej w Psarach” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Strzyżowicach”

 • Projekt techniczny kanalizacji deszczowej oraz operaty wodnoprawne dla zadania „Budowa Placu Magazynowego … o powierzchni ok. 2ha na terenie Zakładu Produkcyjnego w Będzinie”

 • Wielobranżowy projekt budowlany „Przebudowa przepompowni Biały Brzeg w Jaworznie".

2013-2014

 • Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa przepompowni Siłownia II w Jaworznie”

 • Projekty koncepcyjne w zakresie: rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej dla zadnia p/n: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie

 • ”Projekt budowlano-wykonawczy „Remont nawierzchni z budową odwodnienia ul. 29 Listopada w Jaworznie”

 • Projekty budowlane w zakresie: kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej dla zadania pn. „Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja” w Chrzanowie”

 • Projekty koncepcyjne w zakresie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, dla zadnia p/n: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”

 • Operaty wodnoprawne oraz projekty budowlane w zakresie: kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, sieci wodociągowej i gazowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową w Chrzanowie”

 • Projekty budowlane wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania dla budynków przy linii kolejowej nr 7 dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin - odcinek Otwock-Pilawa w km 26,050-55,600”

 • Projekt koncepcyjny przebudowy istniejącego systemu odwodnienia „Prologis Park Chorzów”

 • Projekt koncepcyjny „Budowa odwodnienia ulic: Storczyków – Rejtana – Syrokomli w Jaworznie”

 • Projekt budowlany budowy przyłączy sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej dla BUDYNKU RESTAURACJI McDONALD`S DRIVE w Jaworniku

 • Przebudowa istniejących naziemnych zbiorników gazu LPG na podziemny zbiornik gazu LPG w Jaworniku

 • Projekty koncepcyjne w zakresie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, dla zadnia p/n: „Budowa wiaduktu nad torami od ulicy Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub ul. Hoffmanowej"

 • Koncepcja programowo-przestrzenna ”Odwodnienie rejonu ul. Nadrzecznej w Jaworznie"

 • Projekt budowlano-wykonawczy – „Remont potoku Wąwolnica na odcinku pomiędzy km 0+900 a km 1+150”

 • Koncepcja programowo-przestrzenna - "Odwodnienie ul. 29 Listopada w Jaworznie"

 • Operaty wodnoprawne oraz projekty budowlane kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i gazowej dla: „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2010-2012

 • Operaty wodnoprawne oraz projekty budowlane i wykonawcze dla: Budowa kanalizacji deszczowej w związku z „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Wężerów i Orłów w ciągu DK nr 7”

 • Operat wodnoprawny na „Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kalwarii Zebrzydowskiej”

 • Projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe dla „Budowa miejsca postojowego przy rezerwacie „Wały” w miejscowości Dosłońce”

 • Projekt koncepcyjny dla „Odprowadzenie odcieków ze zrekultywowanego wysypiska śmieci w Kalwarii Zebrzydowskiej”

 • Projekt budowlany oraz materiały przetargowe dla „Przebudowa odwodnienia przy ul. Kasztanowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19”

 • Projekt budowlano-wykonawczy i materiały przetargowe dla „Udrożnienie rowu przy posesji nr 1, Zabłocie”

 • Projekt budowlano-wykonawczy oraz materiały przetargowe dla „Modernizacja rowu przy ujściu do Łużnika, ul. Bartnicza”

 • Projekt koncepcyjny, Operat wodnoprawny oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z materiałami przetargowymi „Budowa odwodnienia rejonu między ul. Zubrzyckiego, Czwartaków, Wybickiego i przepompownią”

 • Projekty budowlane i wykonawcze oraz materiały przetargowe przyłączy: wody pitej, wody przemysłowej DN200, gazu DN100, sieci ciepłowniczej DN100 i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i rurociągów technologicznych dla "Budowa zespołu stanowisk badawczych (hamownia)"

 • Projekty budowlane kanalizacji deszczowej dla „Budowy dwóch mostów w miejscowości Pogórska Wola w/c drogi krajowej nr 4”

 • Koncepcja budowy kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Rabę w gminie Lubień

 • Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Rabę km 90+962 Lubień

 • Projekty wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla budynków Obwodu Utrzymania Drogowego zlokalizowanego na węźle Skomielna dla projektu "BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 KRAKÓW-RABKA ZDRÓJ NA ODCINKU LUBIEŃ – RABKA ZDRÓJ"

 • Przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej, instalacji hydrantowej i budowy ujęć wody dla projektu "BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 KRAKÓW-RABKA ZDRÓJ NA ODCINKU LUBIEŃ – RABKA ZDRÓJ"

 • Przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – Etap I"

 • Projekty wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z węzłem grzewczym oraz wentylacji w związku z "Remontem budynku nr 27 w Kompleksie WojskowymGliwice ul. Andersa 47"

 • Projekt budowlano-wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi dla "Odtworzenie rowów odwadniających przy ulicy Wiosny Ludów na odcinku od ulicy Banasika do ulicy Inwestycyjnej wraz z odwodnieniem rejonu budynków nr 58 - 68 przy ulicy Wiosny Ludów - etap II"

 • Budowa kanalizacji deszczowej w związku z remontem mostu przez rzekę Łososinę w m. Młynne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona-Bochnia-Limanowa

 • Remont ulic: Zamkowej, Zielonej, Wczasowej, Źródlanej, Łąkowej, Bukowej, Spokojnej, Lipowej, Malinowej w miejscowości Myślenice obr.4, dla zadania pn: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice wraz z projektem odwodnienia dla tych ulic

 • Dokumentacja projektowa - ul. Parkowa w Myślenicach dla zadania pn: Kompleksowa poprawa bezpieczństwa i komunikzacji w Mieście i Gminie Myślenice

 • Remont odwodnienia w ulicy Hetmańskiej w Jaworznie

 • Odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia wzdłuż ul. Krakowskiej w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji w ul. Pstrowskiego i Kołłątaja w Jaworznie

 • Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Rabę w m. Raba Wyżna.

bottom of page