top of page

1. Administratorem danych jest firma INTRAPROJEKT Krzysztof Tracz, ul. Rakowicka 17/13, 31-511 Kraków.
2. Kontakt w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@intraprojekt.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z wykonywanymi przez biuro umowami lub Zlecenieniami (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) dalej RODO) a także realizacji obowiązków Administratora nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy szczególne art. 6 ust. 1 pkt c (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

- ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych;

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych;

- ustawa z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług;

- zawarta umowa lub zlecenie.

5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

7. Dostęp do danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - prosimy o kontakt biuro@intraprojekt.pl

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kontaktu w celu zawarcia umowy lub zlecenia.

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page